CONVOCATÒRIA DE PERSONAL Concurs oposició plaça subaltern (agutzil)

Concurs oposició per a la provisió interina d’una plaça de funcionari subaltern

Bases i convocatòria 

El 19 d’agost de 2020 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

Totes les publicacions relacionades amb aquest procés selectiu es duran a terme al tauler d’edictes electrònic de la Corporació, accessible des de la seu electrònica corporativa.