CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

CONSULTA PÚBLICA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA NOVA ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS.

D’acord amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu d’incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de les normes, amb caràcter previ a l’aprovació de la nova ordenança municipal de transparència i administració general, s’obre una consulta pública prèvia mitjançant aquest anunci al web de l’Ajuntament, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i les organitzacions més representatives afectats potencialment per la norma futura sobre els aspectes següents:

Antecedents de la norma

L’Ajuntament de Pont de Molins, en data 16 gener de 2012, va aprovar l’avantprojecte d’ordenança reguladora de l’administració electrònica (BOP de Girona núm. 61, 27 de març de 2012), amb l’objectiu d’establir el règim jurídic bàsic de l’administració electrònica, fixar els mecanismes per a la seva implantació i garantir un ús efectiu de les eines electròniques per a millorar l’actuació administrativa. Aquesta norma ha quedat superada per la normativa pròpia de Catalunya i la de l’Estat al llarg dels anys, per la qual cosa, cal derogar-la i elaborar una norma nova adaptada als temps actuals.

 Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

 • Adequació a la normativa actual
 • Desconeixement o manca d’informació dels ciutadans dels seus drets i deures en l’àmbit de l’administració electrònica

La necessitat i oportunitat d’aprovar el Reglament

La innovació constant en l’àmbit de les xarxes de telecomunicacions i els sistemes informàtics requereix l’adaptació de la normativa vigent per tal d’aprofitar-ne els avantatges i dotar les actuacions administratives de plena validesa legal. D’altra banda, la creixent demanda social de transparència per part de la ciutadania ha de trobar una resposta en l’ordenament jurídic local, que faci front a les necessitats d’obtenir informació així com a la possibilitat de participar en les polítiques públiques.

Així mateix, els canvis en la normativa i l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions publiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’Actuació i Funcionament del sector públic per mitjans electrònics constitueixen una oportunitat per l’Ajuntament de Pont de Molins per aconseguir consolidar l’administració electrònica.

Per tot això, és necessari derogar l’ordenança reguladora de l’administració electrònica obsoleta i encara vigent al nostre municipi i crear l’ordenança de transparència i administració digital, seguint el model plantejat per LOCALRET, del qual l’Ajuntament en forma part.

Els objectius de la norma

L’objectiu d’aquesta ordenança és dotar-se d’un procediment propi que concreti l’aplicació de les normes jurídiques sobre l’ús dels mitjans electrònics en l’administració local i consolidar l’administració digital, tot reforçant els drets de la ciutadania en un context de seguretat jurídica, eficiència administrativa i innovació pública.

Altres objectius que es persegueixen:

 • Incrementar l’eficàcia administrativa.
 • Reforçar els drets i facilitar el compliment els deures que han de regir les relacions per mitjans electrònics de la ciutadania amb l’Ajuntament de Pont de Molins.
 • Ampliar els principis generals per al desenvolupament de l’administració digital, la transparència i la participació per mitjans electrònics en l’àmbit de l’Ajuntament.
 • Concretar les obligacions de transparència de les organitzacions del sector públic i el sector privat municipal, així com els drets de la ciutadania en relació amb la participació per mitjans electrònics.
 • Consolidar l’ús dels mitjans electrònics en la tramitació dels procediments administratius.
 • Fixar les condicions d’ús de la factura electrònica en les relacions jurídiques entre proveïdors de béns i serveis i l’Ajuntament de Pont de Molins.
 • Facilitar el coneixement dels usuaris dels seus drets i obligacions.

Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

No es disposa d’altres alternatives, donat que ja existeix una Ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’any 2012, la qual està obsoleta degut als canvis normatius.

Preguntes per orientar les aportacions

 • Quins són els principals problemes que hauria de regular la norma?
 • Considereu que és necessària aquesta norma?
 • Creieu que hi ha solucions alternatives al marge d’aquesta norma?
 • Altres aportacions

Forma de participació

Totes les persones i organitzacions que es considerin afectades potencialment per la norma futura poden remetre les seves aportacions a l’Ajuntament de Pont de Molins, en el termini de 20 dies hàbils des de la data de publicació a la web municipal a través de les vies de participació següents:

 1. Per correu electrònic, a l’adreça ajuntament@pontdemolins.cat. A l’assumpte cal indicar «Consulta prèvia sobre l’aprovació de l’ordenança municipal de transparència i administració general».
 2. Presencialment, mitjançant el model d’instància genèrica dirigit al Registre General de l’Ajuntament de Pont de Molins.
 3. Telemàticament, mitjançant el model d’instància genèrica de la seu electrònica de l’Ajuntament (que trobareu a la web pontdemolins.cat).