CONSULTA PÚBLICA

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVEI DE CEMENTIRI DE L’AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS.

D’acord amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu d’incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de les normes, amb caràcter previ a la modificació de l’ordenança municipal reguladora del servei de cementiri, s’obre una consulta pública prèvia mitjançant aquest anunci al web de l’Ajuntament, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i les organitzacions més representatives afectats potencialment per la norma futura sobre els aspectes següents:

Antecedents de la norma

El Ple de l’Ajuntament de Pont de Molins, en sessió celebrada el dia 1 de desembre de 2015, va aprovar l’Ordenança municipal reguladora del servei de cementiri del terme de Pont de Molins (BOP de Girona, núm. 70, de 13 d’abril de 2015).

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

 • Inseguretat jurídica que causa la falta de regulació
 • Adequació a la normativa actual
 • Desconeixement o manca d’informació dels ciutadans de les condicions de gestió del cementiri municipal

La necessitat i oportunitat d’aprovar o modificar el Reglament

Si bé l’aprovació d’un reglament és inherent a la prestació d’un servei, l’oportunitat de modificació de l’ordenança municipal reguladora del servei de cementiri respon a la necessitat de donar compliment a la normativa també en relació amb el principi de transparència, la regulació de costums o situacions noves no previstes en el Reglament actual i l’afavoriment de la participació dels veïns en l’elaboració de la norma.

Els objectius de la norma

L’objectiu és elaborar un marc jurídic regulador en condicions d’igualtat, no discriminació i mateix accés per a tots els ciutadans al dret funerari en relació amb el servei de cementiris. Es pretén reglamentar la gestió actual del cementiri adequant a la normativa actual els aspectes que ja no resulten aplicables, regulant els drets i deures tant de la corporació com dels titulars dels drets funeraris i establint unes normes de funcionament i convivència en la utilització del cementiri municipal.

Altres objectius que es persegueixen:

 • Adaptar el servei a la normativa vigent.
 • Assolir un nivell de gestió més eficaç i transparent.
 • Definir l’abast del servei de cementiri i delimitar les tasques que corresponen a l’Ajuntament.
 • Dotar l’actuació de l’Ajuntament de seguretat jurídica pel que fa al funcionament d’aquest servei.
 • Facilitar el coneixement dels usuaris dels seus drets i obligacions.
 • Regular situacions i actuacions que no s’adeqüen a la normativa.

Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

No s’han trobat alternatives no reguladores per tal de dotar el servei de cementiri d’un conjunt de normes que regeixin el seu funcionament.

Forma de participació

Totes les persones i organitzacions que es considerin afectades potencialment per la norma futura poden remetre les seves aportacions a l’Ajuntament de Pont de Molins, en el termini de 20 dies naturals des de la data de publicació a la web municipal a través de les vies de participació següents:

a) Per correu electrònic, a l’adreça ajuntament@pontdemolins.cat. A l’assumpte cal indicar «Consulta prèvia sobre la modificació de l’ordenança municipal reguladora del servei de cementiri».

b) Presencialment, mitjançant el model d’instància genèrica dirigit al Registre General de l’Ajuntament de Pont de Molins.

c) Telemàticament, mitjançant el model d’instància genèrica de la seu electrònica de l’Ajuntament (que trobareu a la web pontdemolins.cat)

 

Preguntes per orientar el debat:

 1. Quins són els principals problemes que hauria de regular la norma?
 2. Considereu que és necessària aquesta norma?
 3. Assenyaleu els principals objectius de la futura norma
 4. Creieu que hi ha solucions alternatives, al marge d’aquesta norma?
 5. Altres aportacions