Formulari de sol·licitud de participació al procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’administratiu/va, pertanyent a l’escala d’administració general, subescala administrativa, grup C1.