Subvenció de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, les subvencions pels imports i conceptes detallats a continuació:

Despeses d’inversió
Concepte subvencionat:

Amortització contenidors i despeses obres cementiri

Import:

18.000 €

Despeses corrents
Subministrament energia enllumenat públic i manteniment enllumenat públic
Import:

18.393,60 €

Actuacions en camins
Sega lateral en camins municipals
Import:

900 €

Fons de Cooperació cultural
Despeses actuacions Festa Major
6.422,40 €
Noves Tecnologies
Compra d’un ordinador per la recepció
748,21 €