Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10453 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020 i següents
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10171 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal: Disposició transitòria 3a
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10104 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte d'establiment de dedicacions
Exercici: 2019 Bop: 243-0 Edicte: 10004 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte d'exposició pública d'una sol·licitud d'autorització d'obres provisionals en un sistema públic d'aparcament pendent d'expropiació
Exercici: 2019 Bop: 243-0 Edicte: 10003 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost per al 2020
Exercici: 2019 Bop: 243-0 Edicte: 9997 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte d'aprovació definitiva de la plantilla de personal per al 2020
Exercici: 2019 Bop: 242-0 Edicte: 9950 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte de delegació de les funcions de l'Alcaldia-Presidència
Exercici: 2019 Bop: 234-0 Edicte: 9575 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 234-0 Edicte: 9574 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte de modificació del cartipàs municipal 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 8941 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria d'una plaça
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8796 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Anunci d'aprovació inicial de la plantilla de personal per al 2020
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8793 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i de la massa salarial per al 2020
Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8795 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'anualitat 2020 i següents
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8525 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte d'obertura del procés selectiu per cobrir la plaça de jutge/ssa de pau de Pont de Molins
Exercici: 2019 Bop: 200-0 Edicte: 8038 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte de nomenament d'un funcionari de carrera
Exercici: 2019 Bop: 198-0 Edicte: 7926 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte de delegació de les funcions de l'Alcaldia-Presidència
Exercici: 2019 Bop: 187-0 Edicte: 7489 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte de delegació de competències del Ple
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6263 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6262 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte de constitució del cartipàs municipal 2015-2019
Exercici: 2019 Bop: 143-0 Edicte: 5877 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2019