Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 121-0 Edicte: 3990 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS - Correcció d'errors de l'edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020 i següents
Exercici: 2020 Bop: 104-0 Edicte: 3080 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS - Exposició pública del Compte general de l'exercici de 2019
Exercici: 2020 Bop: 96-0 Edicte: 2855 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS - Establiment de les remuneracions d'un regidor
Exercici: 2020 Bop: 87-0 Edicte: 2595 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1/2020, reconeixement extrajudicial de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 64-0 Edicte: 2204 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS - Aprovació de la massa salarial del personal laboral per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 53-0 Edicte: 1847 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS - Modificació d'una regidoria
Exercici: 2020 Bop: 36-0 Edicte: 1179 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS - Establiment de les remuneracions d'una regidora amb dedicació parcial
Exercici: 2020 Bop: 26-0 Edicte: 768 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS - Exposició pública projecte de reparcel·lació. Sector Sud-I1, Via Augusta
Exercici: 2020 Bop: 24-0 Edicte: 667 CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA - Aprovació del conveni de cofinançament entre l'Ajuntament de Pont de Molins i el Consorci de les Vies Verdes de Girona per a la construcció de l'escala d'accés a la llera de la Muga
Exercici: 2020 Bop: 20-0 Edicte: 569 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació padró taxes trimestrals 4t 2019: Aj. Cervià de Ter, Pont de Molins i Vilanant
Exercici: 2020 Bop: 11-0 Edicte: 165 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS - Delegació de les funcions de l'Alcaldia-Presidència
Exercici: 2020 Bop: 11-0 Edicte: 164 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS - Nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2020 Bop: 11-0 Edicte: 163 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS - Nomenament de membres de la Junta de Govern Local i delegació de competències
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10453 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020 i següents
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10171 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal: Disposició transitòria 3a
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10104 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte d'establiment de dedicacions
Exercici: 2019 Bop: 243-0 Edicte: 10004 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte d'exposició pública d'una sol·licitud d'autorització d'obres provisionals en un sistema públic d'aparcament pendent d'expropiació
Exercici: 2019 Bop: 243-0 Edicte: 10003 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost per al 2020
Exercici: 2019 Bop: 243-0 Edicte: 9997 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte d'aprovació definitiva de la plantilla de personal per al 2020
Exercici: 2019 Bop: 242-0 Edicte: 9950 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte de delegació de les funcions de l'Alcaldia-Presidència