Urbanisme

Modificació puntual disposició transitòria 3a del POUM

Decret exposició pública

Modificació puntual del POUM 5